Anasayfa / Hukuk Sözlüğü / Almanca Hukuk Sözlüğü – “G” Harfi
Almanca Hukuk Sözlüğü - "G" Harfi 1

Almanca Hukuk Sözlüğü – “G” Harfi

Sitemizin bu bölümünde "G" Harfi ile başlayan Almanca Hukuk Terimlerini ve Türkçe karşılıklı bulabilirsiniz.

das Gefängnis – hapis cezası
das Geheimnis – sır
das gemeine Recht – müşterek hukuk
das Gericht – mahkeme
das Gericht erster Instanz bidayet mahkemesi – ilk derece mahkemesi
das Gerichtsbezirk – kazai mıntıka / yargısal çevre
das Gerichtshof –  adalet divanı / yüksek mahkeme
das Gerichtsverfassungsgesetz – mahkemeler teşkilatı kanunu
das Gesamtschuldverhältnis – müteselsil borç ilişkisi
das Geschäftsirrtum – akdin zatında hata
das Gesetzbuch – kod / kanun
das Geständnis – itiraf / ikrar
das Gewohnheitsrecht – Teamül / örf ve adet hukuku / gelenek hukuku
das Grundbuch – tapu sicili
das Grundeigentum – gayrimenkul mülkiyeti
das Gutachten – bilirkişi raporu
der Garant – garantör / sorumlu
der Garantieschein – garanti belgesi
der Garantievertrag – tekeffül akti
der Gattungskauf – belirli tür malın alım-satımı
der Gebührenvorschuss – peşin harç
der Gefahrenübergang – riskin devri
der Gefangener – mahkum / hükümlü
der Gegenbeweis – karşı delil
der gegenseitiger Vertrag – karşılıklı sözleşme / karşılıklı akit
der Gegenstand – nesne / madde
der Gegenstand des Urteils – hükmün konusu
der Geisteszustand – akıl sağlığı durumu / akli durum
der Geltungsbereich – uygulama ve geçerlilik belgesi
der Gerichtsbote – mahkeme / adli kurye
der Gerichtsdiener – mübaşir
der Gerichtsstand – yer itibariyle yetki
der Gerichtsstand des Ergreifungsortes – yakalama yeri mahkemesinin yetkisi
der Gerichtsstand des Tatortes – suçun işlendiği yer mahkemesinin yetkisi
der Gerichtsstand des Wohnsitzes oder Aufenthaltsortes – ikamet edilen veya sakin olunan yer mahkemesinin yetkisi
der Gerichtsvollzieher – icra memuru
der Gesamteigentum – ortak mülkiyet
der Gesamtschuldner – müteselsil mesul
der Geschädigte – suçtan zarar gören
der Geschädigter – zarara uğrayan
der Gesellschafter – hissedar / ortak
der Gesellschaftsvertrag – şirket ortaklık sözleşmesi
der Gesetzesentwurf – kanun tasarısı
der gesetzliche Vertreter – kanuni temsilci
der Gesuch auf Auslieferung  – geri verme talebi / iade talebi
der Gläubiger – inançlı / alacaklı
der Gläubigerverzug – alacaklının temerrüdü
der Gleichberechtigung – eşitlik
der Grund und Boden  – taşınmaz mallar / gayrimkenkul mallar
der Grunderwerb – gayrimenkul iktisabı
der Grundpfand – gayrimenkul rehini
der Grundsatz – ilke / kural
der gute Glaube – iyi niyet
der gutgläubige Besitzer – iyi niyetli zilyed
die Gattung – cins / tür
die Gattungsschuld – çeşit / cins borcu
die Gefahr – zarar riski / tehlike
die Gefährdung – tehlikeye sokmak / tehlikeye atmak
die Gefälligkeit – hatır
die Gegenerklärung – karşı mütalaa
die Gegenseitigkeit – karşılıklılık / mütekabiliyet
die Gegenüberstellung – yüzleştirme
die Geisteskrankheit – ruh hastalığı / akıl hastalığı
die Geldstrafe – para cezası
die Gemeinde – belediye
die Gemeinschaft nach Bruchteilen – müşterek mülkiyet
die Gemeinschaft zur gesamten Hand – elbirliği ortaklığı
die Genehmigung – onay / izin / ruhsat
die Generalvollmacht – genel vekalet
die Gerechtigkeit – hakkaniyet / adalet
die gerichtliche Untersuchung – adli koğuşturma / adli tahkikat
die Gerichtsbarkeit – yargı / kaza
die Gerichtsbesetzung – mahkemenin teşkili / mahkemenin kuruluşu
die Gerichtshilfe – adli yardım
die Gerichtsordnung – muhakeme usulü
die Gesamthaftung – müteselsil sorumluluk / müteselsil kefalet
die Gesamtrechtsnachfolge – külli halefiyet
die Gesamtschuld – müteselsil borç
die Geschäftsfähigkeit – hukuksal işlem ehliyeti
die Geschäftsführung ohne Auftrag – vekaletsiz iş görme
die Geschäftswille – hukuki sonuca yönelmiş arzu / irade
die Gesellschaft – şirket
die Gesellschaft des bürgerlichen Rechtes – adi şirket / adi ortaklık
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) – limited ortaklık (şirket)
die Gesetze im formellen Sinne – özgü kanunlar / mahsus kanunlar 
die Gesetzeskraft – kanuni geçerlilik
die Gesetzeslücke – yasal boşluk / kanundaki boşluk
die Gesetzesumgehung – kanuna karşı hile
die gesetzgebende Gewalt – teşrii kuvvet / yasama organı
die Gesetzgebungskompetenz – kanun koyma yetkisi
die gesetzlichen Folgen – yasal neticeler / kanuni sonuçlar
die Gesetzlichkeit – kanunlara uygunluk / kanunilik / yasallık
die Gesetzwidrigkeit – kanuna aykırılık
die Gestaltungsrechte – yenilik doğuran haklar
die Gewal – güç / cebir
die Gewaltenteilung – kuvvetler ayrılığı
die Gewalttat – zorbalık
die Gewohnheit – örf ve adet /alışkanlık / gelenek
die Gleichheit vor dem Gesetz – kanun önünde eşitlik
die Glücksspiele – kumar
die Grundbuchordnung – tapu kayıt yönetmeliği
die Grunddienstbarkeit – irtifak hakkı
die Grundlast – gayrimenkul mükellefiyeti
die Grundrechte – temel haklar
die guten Sitten – iyi ahlak geleneği / ahlakı umumiye
die Gültigkeit – geçerlilik
geeignet – uyumlu / muvafık / uygun
gemäß – gereğince / uyarınca
gemeingefährlich – toplum için tehlikeli
gemeinnützig – kamu yararına olan
gemeinschädlich -kamu zararına olan
genehmigungsfrei – izine / lisansa tabi olmayan
gerecht – hakkaniyete uygun / adil 
gesetzlich – kanuni / yasal
gewaltsam – zorla / cebren,
günstig – maddi açıdan uygun / yarara / lehe

Buna da bakın

Almanca Hukuk Sözlüğü - "A" Harfi 5

Almanca Hukuk Sözlüğü – “A” Harfi

Sitemizin bu bölümünde "A" harfi ile başlayan Almanca Hukuk Terimlerini ve Türkçe karşılıklarını bulabilrsiniz. abstrakt …

Bir Cevap Yazın

error: İzinsiz Kopyalanamaz.